Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Η Principia κατέχει, ελέγχει και συντηρεί αυτόν τον ιστότοπο με σκοπό την ενημέρωσή σας αλλά και ως υπηρεσία προς τη διαδικτυακή κοινότητα. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται ή αναφέρονται στον ιστότοπο αυτό είναι κατάλληλες μόνο για σκοπούς παρουσίασης της εταιρείας μας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.

Όλα τα περιεχόμενα στον ιστότοπό μας προστατεύονται, στο μέτρο του δυνατού, από πνευματικά δικαιώματα ή άλλως αποτελούν ιδιόκτητες πληροφορίες. Μπορείτε να προβάλετε και να αντιγράψετε υλικό από τα δημόσια τμήματα του ιστοτόπου μας αποκλειστικά για μη εμπορική, προσωπική και ενημερωτική χρήση. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση των πληροφοριών. Κανένας όρος που περιέχεται στην παρούσα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι παρέχει, σιωπηρά, δια αυτοδίκαιης εφαρμογής του νόμου ή με άλλον τρόπο, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα βάσει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή πνευματικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου ή της εταιρείας μας.

Παρόλο που έχουμε προσπαθήσει να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες στον ιστότοπό μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να μην ενημερώνουμε τον ιστότοπό μας σε καθημερινή ή άλλη τακτική βάση. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στον ιστότοπό μας ενδέχεται να είναι παρωχημένα ή να έχουν παραλείψεις ή άλλα σφάλματα. Ενδέχεται να αλλάξουμε τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και δεν θα φέρουμε ευθύνη με κανέναν τρόπο για πιθανές συνέπειες τέτοιων αλλαγών.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή έμμεσες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, αποθετικές ζημίες ή ποινικού χαρακτήρα αποζημιώσεις η οποία προκύπτουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης των πληροφοριών στον ιστότοπό μας ή οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχονται μέσω ιστοτόπων προς τους οποίους παρέχεται σύνδεσμος. Επιπλέον, δεν φέρουμε κανενός είδους ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του ιστοτόπου μας.

Δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη, ότι οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπό μας δεν θα παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικό σήμα.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοτόπους οι οποίοι ανήκουν ή/και ελέγχονται από άλλα μέρη. Η πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη και έχει ως αποτέλεσμα την αποχώρησή σας από τον ιστότοπο της Principia. Όταν παρέχουμε υπερσύνδεσμο προς τον ιστότοπο τρίτων, το πράττουμε επειδή πιστεύουμε ότι ο εν λόγω ιστότοπος περιέχει ή μπορεί να περιέχει υλικό το οποίο είναι σχετικό με αυτό που υπάρχει στον ιστότοπό μας. Η Principia δεν έχει εξετάσει όλους αυτούς τους ιστοτόπους τρίτων και δεν ελέγχει ούτε δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας η οποία είναι προσβάσιμη από τους εν λόγω ιστοτόπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας υπερσύνδεσμος ενδέχεται να σας συνδέσει με ιστότοπο τρίτων ο οποίος περιέχει απόψεις αντίθετες από εκείνες που εκφράζονται στον ιστότοπό μας ή τις οποίες υποστηρίζει η Principia.