Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2022

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

1.1. Η Principia, η οποία έχει τα κεντρικά γραφεία της, και οι συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου της Principia (εφεξής καλούμενη ως «Principia» ή «Υπεύθυνος επεξεργασίας») θα επεξεργάζονται τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει μέσω του ιστοτόπου (εφεξής καλούμενου ο «Ιστότοπος»), σύμφωνα με την ισχύουσα επί του παρόντος νομοθεσία προστασίας απορρήτου και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την παρούσα πολιτική απορρήτου.

2. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ)

2.1. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων («ΥΠΔ») του Ομίλου στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

3. Σκοπός και μέθοδος επεξεργασίας

3.1. Η Principia θα επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή οι οποίες έχουν συλλεχθεί νομότυπα από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας («Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»). Συγκεκριμένα, θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα ακόλουθα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

– Κοινά, Προσωπικά στοιχεία και Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και περιεχόμενο του μηνύματος που αποστείλατε και άλλα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ενδεχομένως έχετε παράσχει κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση που υποβάλλετε αιτήματα, ζητάτε πληροφορίες ή μας αποστέλλετε επικοινωνίες οποιουδήποτε είδους. Μας αποστέλλετε τα εν λόγω Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τη στιγμή που επικοινωνείτε μαζί μας. Η επεξεργασία των εν λόγω Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για να παράσχουμε απάντηση στις επικοινωνίες που μας διαβιβάσατε ή στα αιτήματα που διατυπώσατε. Η παροχή τυχόν περαιτέρω Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς είναι απολύτως προαιρετική.

– Δεδομένα περιήγησης στον ιστό: τα συστήματα πληροφορικής και τηλεματικής και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και για τη χρήση του Ιστοτόπου, τα οποία διατίθενται από την Principia, αποκτούν κατά την κανονική λειτουργία τους ορισμένα δεδομένα (π.χ. την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, τις επισκεπτόμενες σελίδες, το όνομα του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου και τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, τη διεύθυνση διαδικτύου από την οποία συνδεθήκατε με τον Ιστότοπό μας κ.λπ.), των οποίων η διαβίβαση είναι σύμφυτη με τη χρήση πρωτοκόλλων διαδικτυακής επικοινωνίας ή είναι χρήσιμη για την καλύτερη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση του συστήματος διαβίβασης δεδομένων και του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.2. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής απορρήτου, ως επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πράξη ή σειρά λειτουργιών που εκτελούνται ως προς τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3.3. Επισημαίνεται ότι η επεξεργασία των εν λόγω Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται χειροκίνητα ή/και με την υποστήριξη συσκευών πληροφορικής ή μετάδοσης δεδομένων.

4. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

4.1. Η Principia θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και μόνο όταν υπάρχει η κατάλληλη νομική βάση που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Συγκεκριμένα, η Principia θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

α) ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη, σαφής και ρητή συγκατάθεση στην επεξεργασία·

β) εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων τα οποία λαμβάνονται κατόπιν αιτήματός σας·

γ) έννομο συμφέρον της Principia, εκτός εάν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων·

δ) νομική υποχρέωση επεξεργασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την οποία δεσμεύεται η Principia.

4.2. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι σκοποί για τους οποίους η Principia επεξεργάζεται τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία:

Σκοπός επεξεργασίας

Νομική βάση

Επιτρέπει τη χρήση όλων των χαρακτηριστικών του Ιστοτόπου και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του Ιστοτόπου

Εκτέλεση σύμβασης

Εκτέλεση των ελέγχων ασφαλείας που απαιτούνται βάσει νόμου και εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση ηλεκτρονικών εγκλημάτων κατά του Ιστοτόπου.

Νομική υποχρέωση/ Έννομο συμφέρον

Ανίχνευση, πρόληψη, μετριασμός και αξιολόγηση δόλιων ή παράνομων δραστηριοτήτων σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

Έννομο συμφέρον

Απάντηση σε ερώτημα ή αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων

Εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων τα οποία λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων

Διεξαγωγή, από τις Εταιρείες Principia, έρευνας αγοράς, άμεσων πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων μέσω τηλεφώνου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έρευνας αγοράς για την τοποθέτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, για εμπορικές ή/και ενημερωτικές επικοινωνίες ή για δραστηριότητες εμπορικής προώθησης. Η Principia έχει παρουσία σε διάφορες χώρες και, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής του προϊόντος/των δραστηριοτήτων που εκτελούνται, η διαχείριση των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ή/και τοπικό επίπεδο.

Συγκατάθεση

Διενέργεια, από συγκεκριμένες εταιρείες, έρευνας αγοράς, άμεσων πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έρευνας αγοράς για την τοποθέτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, για εμπορικές ή/και ενημερωτικές επικοινωνίες ή για δραστηριότητες εμπορικής προώθησης.

Συγκατάθεση

Αποστολή ανακοινώσεων σχετικά με πρωτοβουλίες, έργα και εκδηλώσεις που προωθούνται από Εταιρείες της Principia.

Έννομο συμφέρον

4.3. Η παροχή των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία αποτελεί νομική υποχρέωση ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων τα οποία ελήφθησαν κατόπιν αιτήματός σας. Οποιαδήποτε άρνηση εκ μέρους σας μπορεί να καταστήσει αδύνατο για την Principia να εκτελέσει τα καθήκοντα για τα οποία συλλέχθηκαν τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

4.4. Ωστόσο, η παροχή των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι προαιρετική για τυχόν περαιτέρω σκοπούς και η μη παροχή της συγκατάθεσής σας σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα έχει καμία επίπτωση στην ολοκλήρωση της σύμβασης.  Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παροχής δεδομένων θα προσδιορίζεται κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

5. Σκοποί εμπορικής προώθησης ή/και δημιουργίας προφίλ

5.1. Μέσω των κατάλληλων εντύπων, μπορείτε να αποφασίσετε ελεύθερα εάν θα συναινέσετε ή όχι στη χρήση των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας για έρευνα αγοράς, άμεσες πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών πωλήσεων, για την τοποθέτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, για εμπορικές επικοινωνίες ή για δραστηριότητες εμπορικής προώθησης οι οποίες σχετίζονται με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Principia ή τις οποίες προσφέρουν άλλες Εταιρείες οι οποίες κατά καιρούς προσδιορίζονται ρητώς στα έντυπα συλλογής δεδομένων. Με την ελεύθερη και ειδική συγκατάθεσή σας, για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω, τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις Εταιρείες οι οποίες προσδιορίζονται απευθείας ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή/και από την Principia, ως Εκτελούσα την Επεξεργασία δεδομένων, για λογαριασμό τους.

5.2. Δεν απαιτείται η προηγούμενη απόκτηση της συγκατάθεσής σας για τους σκοπούς εμπορικής προώθησης που περιγράφονται ανωτέρω όταν η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικών αριθμών (σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου) και μέσω διευθύνσεων κανονικού ταχυδρομείου οι οποίες ανήκουν σε υποκείμενα που αναφέρονται σε δημόσιους τηλεφωνικούς καταλόγους, σε σχέση με τους οποίους ισχύουν οι κανονισμοί για το Registro Pubblico delle Opposizione (RPO), που επιτρέπουν την επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων επικοινωνίας για τα πρόσωπα που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσής τους.

5.3. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρείχατε στο πλαίσιο άλλων συμβάσεων που έχετε συνάψει με την Principia μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Principia για την αποστολή εμπορικών προσφορών σε σχέση με προϊόντα ή/και υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες που αγοράσατε προηγουμένως (η λεγόμενη ήπια ανεπιθύμητη αλληλογραφία). Ωστόσο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αποστέλλοντας αίτημα στην ειδική ταχυδρομική θυρίδα η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 9 της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

5.4. Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Principia προκειμένου αυτή να διενεργήσει, βάσει του δικού της έννομου συμφέροντος και έχοντας προηγουμένως εξακριβώσει όσον αφορά κάθε μεμονωμένη πρωτοβουλία, ότι τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή οι θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν, μέσω ειδικής δοκιμής εξισορρόπησης (Αξιολόγηση Εννόμου Συμφέροντος), των προωθητικών δραστηριοτήτων για υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

5.5. Η επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας «παραδοσιακές» μεθόδους (όπως υπηρεσίες αλληλογραφίας ή/και οι κλήσεις από χειριστή) ή μέσω «αυτοματοποιημένων» συστημάτων επικοινωνίας (όπως SMS ή/και MMS, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων χωρίς παρέμβαση χειριστή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, διαδραστικών εφαρμογών).

5.6. Η συγκατάθεση που δώσατε για σκοπούς εμπορικής προώθησης νοείται ότι δίνεται και για τις δύο μεθόδους που αναφέρθηκαν, με την επιφύλαξη, ωστόσο, του δικαιώματος εναντίωσής σας, ακόμη και εν μέρει, σχετικά με τα διάφορα κανάλια επικοινωνίας μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι σκοποί εμπορικής προώθησης, με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 9 της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

5.7. Η συγκατάθεση για σκοπούς εμπορικής προώθησης είναι προαιρετική και δεν εμποδίζει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η Principia. Κάθε συγκατάθεση που δόθηκε μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας γραπτή επικοινωνία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 9 της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

6. Παραλήπτες Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

6.1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί που περιγράφονται στην παράγραφο 4 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η Principia ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσει σε τρίτους, στην Ιταλία και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων χωρών οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της, προκειμένου να εκτελέσει τη Σύμβαση, να εκπληρώσει νομικές υποχρεώσεις ή να ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες είναι καθοριστικές για την παροχή των υπηρεσιών που ζητήθηκαν.

6.2 Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορούν να καταστούν διαθέσιμα για τους ανωτέρω σκοπούς σε:

α) υπαλλήλους και εργολάβους της Principia, ως πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·

β) εταιρείες του Ομίλου Enel υπό την ιδιότητά τους ως αυτόνομων υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων, καθώς και στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες τους οι οποίοι έχουν οριστεί ειδικά ως Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα·

γ) τρίτες εταιρείες ή άλλες οντότητες οι οποίες ασκούν δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης για λογαριασμό του Υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, υπό την ιδιότητά τους ως εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων, καθώς και στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες τους οι οποίοι έχουν οριστεί ειδικά ως Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

6.3. Η Principia παρέχει οδηγίες στους Εκτελούντες την Επεξεργασία Δεδομένων και στα Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εάν υπάρχουν, για τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, η ασφάλεια και η ακεραιότητα των δεδομένων.

7. Διαβίβαση Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

7.1. Η επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας θα πραγματοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ίδια Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, όπως αναγνωρίζεται από την απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7.2. Οποιαδήποτε διαβίβαση Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός ΕΕ, ελλείψει απόφασης επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι δυνατή μόνο εάν παρέχονται επαρκείς συμβατικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων και των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, από τους εμπλεκόμενους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων και τους εκτελούντες την επεξεργασία.

7.3. Η διαβίβαση των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελλείψει απόφασης επάρκειας ή άλλων κατάλληλων μέτρων όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, θα πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση που έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας ή στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ και η επεξεργασία τους θα πραγματοποιείται προς το συμφέρον σας. Στις περιπτώσεις αυτές, σας ενημερώνουμε ότι, παρόλο που ο Όμιλος υιοθετεί κοινές οδηγίες λειτουργίας σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, η διαβίβαση των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες της τοπικής νομοθεσίας για την επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8. Περίοδος διατήρησης Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

8.1. Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ανωτέρω σκοπούς θα διατηρούνται τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου επιτευχθούν οι σκοποί της επεξεργασίας και σύμφωνα με τυχόν νομικές υποχρεώσεις που μπορεί να προβλέπονται.

8.2. Σε περίπτωση που έχετε συμβατική σχέση με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η εν λόγω συμβατική σχέση και, σε κάθε περίπτωση, για περίοδο 10 ετών από τη λήξη της συμβατικής σχέσης, μετά την οποία αυτά θα διαγράφονται, με την επιφύλαξη της περαιτέρω αποθήκευσης τους όπου απαιτείται για τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις, με διατάξεις της Αρχής, ή για την είσπραξη υπολειπόμενων πιστώσεων και για τη διαχείριση των διαφορών, των παραπόνων και των νομικών ενεργειών.

8.3. Απαιτείται πάντα η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας για έρευνα αγοράς, άμεσες πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων μέσω τηλεφώνου, για την τοποθέτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, για εμπορικές επικοινωνίες ή για δραστηριότητες εμπορικής προώθησης οι οποίες σχετίζονται με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει η Principia ή άλλες εταιρείες του Ομίλου Enel οι οποίες προσδιορίζονται ρητώς ανά διαστήματα στα έντυπα συλλογής δεδομένων. Η συγκατάθεση είναι προαιρετική. Εάν συμφωνείτε, τα Δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση που δόθηκε.

9. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

9.1. Σύμφωνα με τα άρθρα 15 – 22 του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιούνται, έχετε, κατά περίπτωση, το δικαίωμα:

α) πρόσβασης και να ζητήσετε αντίγραφο·

β) να ζητήσετε τυχόν διορθώσεις·

γ) να ζητήσετε ακύρωση·

δ) να επιτύχετε περιορισμούς σχετικά με την επεξεργασία·

ε) να εναντιωθείτε στην επεξεργασία·

στ) να λαμβάνετε τα εν λόγω δεδομένα σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο και να τα διαβιβάζετε χωρίς αντίρρηση σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

9.2. Έχετε επίσης δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, εκτός εάν η απόφαση είναι απαραίτητη: α) για τη σύναψη ή για την εκτέλεση σύμβασης με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων· β) επιτρέπεται από τον νόμο ή γ) βασίζεται σε ρητή συγκατάθεση. Στις περιπτώσεις α) και γ) έχετε δικαίωμα να εκφράσετε τη γνώμη σας, να αμφισβητήσετε την απόφαση και να ζητήσετε ανθρώπινη παρέμβαση από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας.

9.3. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σας αφορούν, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει του έννομου συμφέροντος της Principia. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα απέχει από την περαιτέρω επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν αποδείξει ότι υφίστανται επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για να συνεχίσει την επεξεργασία, ή για την εξακρίβωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

9.4. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι εξακολουθείτε να έχετε δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σας αφορούν, η οποία διενεργήθηκε για σκοπούς εμπορικής προώθησης, στον βαθμό που αυτή σχετίζεται με την εν λόγω απευθείας εμπορική προώθηση. Το δικαίωμα εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία η οποία πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων επικοινωνίας επεκτείνεται επίσης στην επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω παραδοσιακών μεθόδων επικοινωνίας, εκτός εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε μόνο εν μέρει.

9.5. Εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία για σκοπούς εμπορικής προώθησης, τα Δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

9.6. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

9.7. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

9.8. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας έχει πραγματοποιηθεί κατά τρόπο ασύμβατο προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (ΓΚΠΔ), έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.